Algemene voorwaarden -en cookiebeleid

Alle door Noordheuvel geleverde diensten, prestaties en uitvoering van overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever, ook indien deze voorwaarden niet zouden zijn geprotesteerd. Door aanvaarding van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen voorwaarden Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts eenmalig en zal slechts van kracht zijn na schriftelijke bevestiging door Noordheuvel. Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Offertes, bestellingen en prijzen

Offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis. Bij bestellingen met een waarde kleiner dan 250,00 EUR wordt een toeslag van 15,00 EUR aangerekend. De aan de opdrachtgever aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze die geldig zijn op het ogenblik van de aflevering van de offerte. Bij prijswijzigingen zal dit aan de opdrachtgever worden meegedeeld bij de bestelling of voor de levering / aanvang van de werken. De overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging door Noordheuvel. De uitvoering ervan geschiedt volgens de algemene voorwaarden vermeld op de offerte en/of de facturen zelfs al worden deze voor, bij of na de bestelling medegedeeld. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Noordheuvel. Bij annulatie van de bestelling, tenzij deze annulatie dateert van 31 dagen na de aanvaarding van de offerte, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de overeenkomst of de bestelling. Noordheuvel behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen zonder dat Noordheuvel gehouden kan tot betaling van een schadevergoeding

Leveringen en leveringstermijnen

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de aanvaarde offerte of op de voorzijde van de factuur.

Indien de opdrachtgever een specifieke verzendwijze verlangt, zijn de meerkosten voor zijn rekening. De opdrachtgever zal geen goederen retour zenden dan nadat hierover schriftelijk een akkoord is bereikt met de Noordheuvel. Retourzendingen waarbij de opdrachtgever in gebreke kan worden gesteld, moeten franco geschieden en reizen voor risico van de opdrachtgever. In geval van verzending door Noordheuvel, geschiedt de levering op risico van Noordheuvel, volgens de CMR-voorwaarden.

Ingeval de opdrachtgever zelf voor het transport instaat, geschiedt de levering op risico van de opdrachtgever, die zich tegen mogelijke schadegevallen moet verzekeren. Bij gebreke aan schriftelijke communicatie hieromtrent wordt het transport geacht te gebeuren door de opdrachtgever. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen. Noordheuvel is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van vooropgestelde leveringstermijn. Noordheuvel zal niet in verzuim zijn, dan nadat er aangetekend een schriftelijke ingebrekestelling is verstuurd na afloop van de overeengekomen of conform de in dit artikel bepaalde uitgestelde leveringstermijn en aan Noordheuvel daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. Overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de bestelling te annuleren, schadevergoeding of boete te eisen. Bij de aflevering van de goederen heeft de opdrachtgever de verplichting om te onderzoeken of de goederen overeenstemmen met de overeenkomst, en onbeschadigd en zonder gebreken zijn afgeleverd. Door de leveringsbon te ondertekenen, aanvaardt de opdrachtgever zonder enig voorbehoud dat de levering conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden, behoudens mogelijke klachten betreffende de kwaliteit en/of conformiteit van de goederen. Klachten m.b.t. de kwaliteit en/of conformiteit van de goederen komen alleen in aanmerking wanneer ze schriftelijk en binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen gebeuren, en vergezeld zijn van een monster dat de fout duidelijk illustreert. Klachten over koopwaar die reeds geheel of gedeeltelijk is verbruikt, worden niet aanvaard, tenzij het gaat om verborgen gebreken. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken moeten binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf het moment dat deze gebreken ontdekt werden of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, schriftelijk gemeld worden. Wanneer niet binnen de voormelde termijnen van 30 en 8 dagen gereageerd wordt, vervalt ieder klachtrecht van de koper m.b.t. deze gebreken. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Noordheuvel kunnen doen gelden, indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in de hoedanigheid, samenstelling of verpakking van de goederen aanbrengt of deze door derden laat aanbrengen, of indien de goederen onoordeelkundig, of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd, worden gebruikt of gebrekkig worden onderhouden en/of bewaard, of hieraan door derden reparaties worden verricht. In geval van overmacht, behoudt Noordheuvel zich het recht voor de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Omstandigheden die als overmacht worden beschouwd zijn onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Noordheuvel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van producten, waarvan Noordheuvel bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door leveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, energieschaarste, grondstoffentekort, tekorten in machineonderdelen, wisselstukken, productiestoornissen. Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn in hun geheel zijn afgeroepen geven Noordheuvel het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de opdrachtgever toe te zenden. De opdrachtgever is verplicht de goederen te accepteren en te betalen.

Opdrachtgeverspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de opdrachtgever de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen. Niet tijdige afname geeft Noordheuvel het recht de niet afgenomen opdrachtgeverspecifieke voorraad te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroep en/of levering.

Aansprakelijkheid van Noordheuvel

Behoudens in geval van opzet van Noordheuvel, is Noordheuvel niet aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien de schade werd veroorzaakt door een zware fout van Noordheuvel. Noordheuvel is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. Noordheuvel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is, zelfs niet indien deze schade werd veroorzaakt door hun opzet of door hun zware fout. In geval Noordheuvel de verplichtingen onder de overeenkomst niet of onvoldoende nakomt, of in geval van schade voortvloeiend uit verborgen gebreken, zal de aansprakelijkheid van Noordheuvel in ieder geval beperkt blijven tot de directe schade ten belope van het equivalent van de totale waarde, door Noordheuvel aan de opdrachtgever te factureren voor de door Noordheuvel uitgevoerde werken in kader van deze overeenkomst. Noordheuvel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken waarvan zij geen kennis had. De opdrachtgever aanvaardt dat Noordheuvel te goeder trouw handelt en niet vermoed kan worden kennis te hebben van enig verborgen gebrek. Alleszins is de aansprakelijkheid van Noordheuvel beperkt tot het bedrag, zowel in hoofdsom, intrest als kosten, zoals bepaald in de waarborg van de door Noordheuvel afgesloten verzekeringspolis en onder aftrek van de eventuele vrijstelling. De opdrachtgever verklaart volledig te zijn ingelicht en kennis te hebben genomen van deze verzekeringspolis. De buitencontractuele aansprakelijkheid van Noordheuvel op grond van de artikelen 1382 e.v. B.W. is steeds volledig uitgesloten.

In geen geval is Noordheuvel aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van de goederen wanneer hun verpakking niet toelaat deze goederen te controleren. Noordheuvel is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen ingevolge omstandigheden van bewaarneming, wanneer hieromtrent op voorhand geen bijzondere en schriftelijke instructies zijn gegeven door de bewaargever. De opdrachtgever of zijn afgevaardigde hoort de goederen onmiddellijk bij de ontvangst na te zien. Transportschade en/of transportmanco’s dienen onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld bij de ondertekening voor ontvangst; onzichtbare transportschade dient binnen de 3 dagen na ontvangst schriftelijke vermeld te worden. Klachten in verband met transportschade of –verlies kunnen later niet meer aanvaard worden (CMR-voorwaarden).Noordheuvel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ingeval van foutief gebruik, slecht onderhoud, stockage of aanpassing van de producten. Noordheuvel kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een foutief gebruik van de goederen, noch voor de gevolgen van een gebruik voor andere doeleinden dan deze waartoe zij gewoonlijk van toepassing zijn.

Retentierecht

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van Noordheuvel bevinden, door Noordheuvel kunnen worden weerhouden als waarborg van de betaling van de volledige hoofdsom, kosten en interest. De goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd of opgeslagen, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uigevoerd. 

Klachten en betaling

Alle klachten m.b.t. de factuur moeten Noordheuvel binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

De standaardbetalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving of domiciliëring, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de opdrachtgever.

Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege en vanaf het moment van schriftelijke ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur moratoire interest aangerekend worden tegen de referentie-interestvoet zoals bepaald in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, vermeerderd met 2 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en dit tot volledige betaling. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Naast deze moratoire interest zal tevens een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van Noorsdheuvel om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van Noordheuvel om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. De wissels van Noordheuvel brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Alle innings –en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de opdrachtgever.

Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de opdrachtgever, komen de door Noordheuvel toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen. 

Verbreking –en waarborgen

Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Noordheuvel het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en in voorkomend geval zijn personeel onmiddellijk terug te trekken. De opdrachtgever die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt zal een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Noordheuvel zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125,00 euro per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Noordheuvel ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Noordheuvel behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op vooraarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

Indien het vertrouwen van Noordheuvel in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Noordheuvel zich het recht voor van de opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt de Noordheuvel zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 20% van de totaalprijs van de bestelling onder voorbehoud van de meerkosten van speciale producties.

Specifieke bepalingen m.b.t. werknemers van Noordheuvel, tewerkgesteld in een vestiging van de opdrachtgever

Alle werknemers van Noordheuvel die in een vestiging van de opdrachtgever tewerkgesteld worden, staan onder direct toezicht van één van de door Noordheuvel aangestelde werknemers van Noordheuvel. Alle opmerkingen & instructies van de opdrachtgever of zijn afgevaardigde gebeuren enkel en alleen via deze door Noordheuvel aangestelde persoon.

De werknemers van Noordheuvel die in een vestiging van de opdrachtgever tewerkgesteld worden, genieten hetzelfde niveau van bescherming als de anders werknemers van de opdrachtgever voor wat betreft de arbeidsveiligheid en hygiëne. De werknemer van Noordheuvel mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie of op instructie van de door Noordheuvel aangestelde werknemer van Noordheuvel. In geval van een arbeidsongeval van een werknemer van Noordheuvel zal de opdrachtgever, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Noordheuvel verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van een ongevalsaangifte en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de opdrachtgever rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Het overeengekomen uurtarief wordt eenzijdig door Noordheuvel verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen.

Voor bijzondere prestaties zoals overuren, op zon –en feestdagen, werk in ploegen, bij nacht, enz. wordt de werknemer van Noordheuvel vergoed overeenkomstig de bij de sector BW toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de opdrachtgever gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

Specifieke bepalingen m.b.t. aannemingswerken indien niet geregeld in de aannemingsovereenkomst

De opdrachtgever is er toe gehouden voor de uitvoering van de werken een plan ter hand te stellen aan Noordheuvel waarop alle ondergrondse leidingen, constructies e.d. duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte hiervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Bovendien zal de opdrachtgever aan Noordheuvel schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht moeten genomen worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het planten van hoogopschietende bomen, andere bomen en levende hagen. Noordheuvel draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De vereiste vergunningen tot het uitvoeren van werken dienen door de opdrachtgever te worden bekomen. Noordheuvel wordt ontheven van de verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer wegens overmacht (oogstmislukking, droogte, …) niet aan deze verplichtingen kan worden voldaan. Noordheuvel zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze planten kunnen, in overleg met de opdrachtgever, vervangen worden door gelijkaardige of dicht benaderende variëteiten. Het terug in groei komen van de geleverde en geplante planten wordt vanaf de plantdatum voor één seizoen gewaarborgd, doch alleen wanneer het onderhoud door Noordheuvel is uitgevoerd of wanneer kan aangetoond worden dat het onderhoud met de nodige zorg is uitgevoerd. Vandalisme is uitgesloten van garantie. De vervanging geschiedt slechts eenmaal onder de waarborg. De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden wordt eveneens gewaarborgd volgends de wettelijke normen. Het mislukken van een gazon door eventuele terreinvervuiling of door abnormale weersomstandigheden valt nooit ten laste van Noordheuvel. Eventueel opkomend onkruid na het zaaien van een gazon kan op het gepaste moment bestreden worden. Alle ontwerpen blijven de artistieke eigendom van Noordheuvel en mogen niet zonder schriftelijk akkoord gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel noch gedeeltelijk.

Bevoegde rechter - Toepasselijk recht

Aangaande alle betwistingen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, is het Belgisch recht van toepassing.

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen alleen bevoegd.

Cookiebeleid website Noordheuvel

Cookiewet
Sinds 14 april 2016 is de Europese cookiewet, de General Data Protection Regulation (GDPR), van kracht. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over het plaatsen van cookies en het opslaan van persoonsgegevens en daarvoor toestemming te vragen.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen op noordheuvel.be ?
Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op/via website www.noordheuvel.be

Welke cookies worden geplaatst op noordheuvel.be ?
Op de site www.noordheuvel.be worden volgende cookies geplaatst/gebruikt:

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies via Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze opgeslagen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Hoe kan ik cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen:

  1. Klik op de knop 'Extra' en kies vervolgens voor 'Internetopties'
  2. Klik op het tabblad 'Privacy'
  3. Zoek het gedeelte 'Instellingen' op en schuif de regelaar naar boven.
  4. Klik op OK.
webdesign multimedium